Notulen jaarvergadering 2018

Notulen ledenvergadering 2017-2018

15 juni 2018.

Café-Cafetaria Rooks

Aanwezig:      Voltallig bestuur, TC en 28 leden.

 1. Opening voorzitter.

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom. Daarna vraagt hij 1 minuut stilte i.v.m. het overlijden van dhr. Tiggeloven.

 1. Notulen vorige vergadering.

Er waren geen op- of aanmerkingen  dus zijn de notulen goedgekeurd.

 1. Ingekomen stukken.

Er is 1 ingekomen stuk van BV Wenters. Dit wordt behandeld in punt 9, mededelingen TC.

 1. Mededelingen bestuur.    

N. Boeijink-ten Dolle heeft aangekondigd om het bestuur van de WBB te verlaten. Na ruim 25 jaar vindt ze het mooi geweest. Uit handen van de VZ ontvangt ze een cadeaubon en applaus van de aanwezige leden.

Het aantal leden van de WBB is dusdanig (173) dat er geen aanvulling voor het bestuur nodig is. De TC veranderd haar huidige status en wordt opgenomen in het bestuur.

 1. Uitreiking Biljarttopper.

Winnaar van de Biljarttopper ( en van de keu) van het seizoen 2017-2018 is geworden dhr. H. Becks (137,41%).

Vanaf volgend seizoen zal de prijs per definitie niet meer bestaan uit een keu maar wordt deze jaarlijks bepaald door het bestuur.

 1. Verslag penningmeester.

De kosten van de competitie zijn gestegen met ± €150,-. Dit gaf geen aanleiding tot verhoging van de contributie.

 1. Verslag kascontrole.

De financiën waren in orde volgens de kascontrole.

Voor volgend jaar bestaat de kascontrole uit A. Jumelet, M. te Focht.

Reserve L. Pelgrim.

 1. Pauze  
 2. Mededelingen TC.
 • Competitie 2018-2019.

1e klas speelt 1 ½ competitie.

2e klas speelt 1 hele competitie met aan het eind 5 extra wedstrijden ( nummers 1 tm 6 en 7 t/m 12 spelen nog één keer tegen elkaar)

3e klas speelt een dubbele competitie.

 • Wedstrijden verplaatsen.

Wedstrijden die verplaatst worden dienen in de zelfde week gespeeld te worden. Verplaatsen naar een andere speelweek alleen na toestemming TC.  (H. Bleumink, M. te Loo)

 • Spelen dubbel partij.

Dit werd vorig seizoen voor een jaar aangenomen. De vergadering is akkoord gegaan met deze regeling. Echter dient dit slechts voor 3 partijen per team, per jaar.

De 3e partij speelt zijn eigen moyenne.

De 4e partij speelt verplicht 2 stappen hoger.

(raadpleeg de website www.winterswijksebiljartbond.nl voor de minimale aantallen per klasse)

 • Lidmaatschap meerdere verenigingen..

Dhr. Jongkoen is lid van 2 verenigingen. 1 als spelend lid en 1 als bestuurslid. De vergadering wordt gevraagd of zij hier problemen me heeft. Een duidelijke meerderheid heeft geen problemen, dus de statuten van de WBB worden aangepast.

 • PK’s.

Door het samenvoegen ( 1e en 2e klasse) van het PK voor driebanden was er een redelijke deelname (36 pers.). De competitie opzet werd goedgekeurd.

 • PK Libre , deelname voor leden die 33 of minder caramboles hebben na de herziening in de winterpauze. (was aan het begin van het seizoen)
 • Moyenne driebanden.

De TC heeft de stappen aangaande  de te spelen caramboles aangepast. De sprongen verlopen nu egaler.

(raadpleeg de website www.winterswijksebiljartbond.nl voor de aangepaste tabel)

Ieder kalenderjaar worden de leden herzien aan de hand van de afgelopen 2 jaar, waarbij er minimaal 5 wedstrijden zijn gespeeld. Bij minder als 5 wedstrijden behoud men zijn moyenne.

 • Voorstel Wenters – Bekercompetitie

D. Nijman geeft tekst en uitleg over het plan om een bekercompetitie te spelen.

Het voorstel van BV Wenters  was te ingrijpend om direct over te beslissen daarom stelde het bestuur voor dat verenigingen intern hierover moeten overleggen of hiervoor draagvlak is, waarna een beslissing wordt genomen in de volgende vergadering. Het volledige tekst van het voorstel staat op onze website www.winterswijksebiljartbond.nl

 1. Huldiging jubilarissen.

Drie leden waren 40 jaar lid:   N.Boeijink-ten Dolle., H. Frerichs., W. Klomps. (afgezegd)

De jubilarissen ontvangen uit handen van de VZ de bijbehorende speld en een mooi boeket bloemen.

Twee leden waren 25 jaar lid. G. Oonk., B. Koldeweij. (niet aanwezig)

De VZ  overhandigt de aanwezige jubilaris de bijbehorende speld en een boeket bloemen.

 1.  Rondvraag
 • A. Jumelet vraagt waarom er alleen nog een PK voor driebanden is.

De animo voor bandstoten  was dermate minimaal dat hier vorig jaar reeds toe besloten is. De verenigingen worden benaderd om te kijken of er alsnog voldoende animo is voor bandstoten.

 • L. Pelgrim of het mogelijk is om dhr. R. Overkamp, die ernstig ziek is, te steunen. M te Loo legt uit hoe het met hem gesteld is. De WBB zal zeker haar steun betuigen aan dhr. Overkamp.

De VZ sluit de vergadering en dankt de aanwezige leden voor hun komst.

Verder wenst hij iedereen een prettige vakantie en voor het nieuwe seizoen (2018-2019) veel succes.

Opgemaakt 20 juni 2018.

H. Piek (secr. WBB)


Printversie