Notulen jaarvergadering 8 juni 2017

Notulen ledenvergadering 8 juni 2017.

Aanvang 20.00 uur, locatie : Café Merlijn.

Aanwezig : voltallig bestuur en TC.

                      27 leden.

1. Opening voorzitter.

Voorzitter H. Knook opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

2. Notulen vorige vergadering.

Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen. Goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken.

Er is een (1) ingekomen stuk. Dit wordt behandeld door de TC pnt. 9

4. Mededelingen bestuur.

Geen mededelingen.

5. Uitreiking biljarttopper

D.Hofman was de hoogste stijger met 132,5% en kon de biljartkeu in ontvangst nemen. 

6. Verslag penningmeester.

De financiën zijn op orde na de verhoging van de contributie en het reduceren van de uitgaven, o.a. BiljartPoint.

De penningmeester ontving hiervoor een applaus van de aanwezige leden.

7. Verslag kascontrole.

J. Bekkers de namens de kascontrole verslag. De financiën zijn goedgekeurd. Verkiezing nieuwe kascontrole. J. Bekkers is aftredend. A. Jumelet en N. Braakhuis zijn de nieuwe kascontrole. M. te Focht is reserve.

8. Huldiging jubilaris.

W. Duenk is 25 jaar lid van de WBB en ontving uit handen van de voorzitter de daarbij behoren speld. Ook een bos bloemen werd hem overhandigd.

9. Pauze

10. Mededeling/voorstellen TC.

Het 10 pnt. systeem is dit jaar met de PK’s voor het eerst toegepast. De vergadering vond dit geen succes , na overleg met de leden is besloten het 2 punten systeem weer toe te passen .

Om de competitie flexibeler te maken kunnen teams voor elke klasse 3 vaste spelers + 1 reservespeler opgeven. (was 4) Dit voorstel is door de leden aangenomen.

De animo voor het pk bandstoten loopt drastisch terug. Voorstel is om het bandstoten te schrappen en de driebanden klassen samen te voegen.

Libre 3e klasse blijft bestaan. Het voorstel om driebanden samen toe voegen is voor een (1) jaar aangenomen.

Contact Groenlo/Lichtenvoorden om samen te gaan met de WBB. Hierover waren veel verschillende meningen. Besloten is om meer informatie in te winnen om een duidelijk beeld te krijgen.

Ingekomen stuk.

De WBB heeft namens Z. Jongkoen (Poedelaars) een verzoek gekregen om van 2 verenigingen lid te mogen zijn. De een als secretaris, de ander als speler. De regels van de WBB geven aan dat men niet van twee verenigingen lid kan zijn. Hiervoor dienen o.a. de statuten van de WBB aangepast te worden.

De aanwezige leden hebben dit idee goedgekeurd, dus dhr. Jongkoen krijgt voor 1 jaar dispensatie. In de volgende vergadering zal dit punt behandelt worden met een eventuele aanpassing van de statuten.

11. Rondvraag

Het idee om de jeugd enthousiast te maken voor het biljarten is niet geslaagd. D. Nijman had het plan maar is niet tot uiting gekomen. Doorgeschoven naar de WBB die hier geen tijd voor had.

Waarom vergadering tijdens de competitie driebanden.

Helaas, de datum kwam zo uit.

Waarom de PK’s niet op BiljartPoint?

Dit om de kosten te besparen. De kosten hiervan bedragen €13.95 per team.

De TC doet dit nu zelf en zet de uitslagen op de website van WBB.

Oplossing moyenne driebanden?

Waarom neemt de WBB niet de moyennes over van de KNBB van die spelers waarvan de WBB geen moyenne heeft.

De voorzitter sluit de vergadering en wenst alle aanwezigen een prettige vakantie en een prima start van het nieuw biljartseizoen.

 

 

Opgemaakt 10 juni 2017.

Hennie Piek (secretaris WBB)