Huishoudelijk regl.

Huishoudelijk reglement                              Versie 22-6-2019

 

Ledenopgave:

 1. Personen die tijdens de competitie toetreden tot de WBB en geen lid zijn van een andere vereniging, maar wel in het verleden lid zijn geweest van een vereniging, moeten een bewijs overleggen, verkregen via de secretaris van de betreffende vereniging, dat zij geen contributieschuld hebben.

 

 1. Ledenlijsten dienen ingeleverd te worden voor een door de T.C. vastgestelde datum. Deze datum wordt bekend gemaakt tijdens de bondsvergadering na afloop van de competitie.

 

 

 1. Wanneer een speler/speelster overgaat naar een andere aangesloten vereniging, mag hij/zij geen contributieschuld hebben bij de vorige vereniging.

 

 1. Nieuwe verenigingen, die willen toetreden tot de WBB, dienen zich aan te melden, liefst direct na de competitie, maar uiterlijk tot de slotvergadering van de WBB, voorafgaand aan het betreffende competitiejaar.

 

 

 1. Bij opgave van 3- en 4 tallen dient men te zorgen voor voldoende spelers. Een vereniging die met een 4 tal uitkomt in de competitie, moet kunnen beschikken over 6 spelende leden. Een vereniging die uitkomt met een 3 tal moet over 5 spelende leden kunnen beschikken.

 

Invallers/reserves/kaderspelers:

 1. Een invaller is een speler/speelster die uitkomt voor een lager team. Hij/zij mag alleen ingezet worden in een hoger team (hogere klasse).
 2. Een reserve is een speler/speelster inzetbaar in alle klassen, tenzij anders bepaald door de T.C. Dit geldt voor alle wedstrijden in alle klassen. Maximaal 3 reserves per team.
 3. Heeft een invaller met eenzelfde team 5 of meer partijen gespeeld, dan mag hij/zij in dezelfde spelsoort, niet meer uitkomen voor een ander team dat in dezelfde of lagere klasse speelt.
 4. Per team is toegestaan maximaal 1 kaderspeler in te zetten.
 5. Het spelen van een dubbele wedstrijd is onder voorwaarden toegestaan.

 

Het is per team  toegestaan om 3 x per biljartseizoen een speler/speelster een extra partij  te laten biljarten zodat het team toch 3 of 4 wedstrijden in betreffende competitieronde speelt. Ook geld er een maximum van 3 dubbele partijen per speler/speelster in een biljartseizoen.

 • Het team bestaat die avond uit 2 of 3 ( 3e kl) spelers/speelsters.
 • De speler die de dubbelpartij speelt is diegene van betreffende team met het laagste gemiddelde. Deze speler/speelster biljart dus als 2e en 3e persoon (3e en 4e persoon 3e klasse) in zijn/haar team.
 • De 2e partij (3e partij 3e kl) wordt gespeeld met zijn/haar eigen gemiddelde waarbij de klasse limieten het minimum zijn.
 • De 3e partij( 4e partij 3e kl) wordt gespeeld 2 stappen hoger dan zijn/haar eigen gemiddelde waarbij de klasse limieten het minimum zijn.
Klasse limieten
1e klasse 2e klasse 3e klasse
Speler 1 65 45 20
Speler 2 52 38 20
Speler 3 47  (52) 33 ( 38) 18
Speler 4 15 (20)

 

 

Ontzegging spelbevoegdheid:

 1. Wanneer een speler/speelster (b.v. door overmatig drankgebruik) niet in staat is zijn partij naar behoren te spelen, dan kan hem/haar het recht tot spelen worden ontzegd. In overleg met de desbetreffende 3- of 4 talleiders is het oordeel van de horecaondernemer doorslaggevend. Voor de desbetreffende speler/speelster kan geen reserve worden ingezet. Mochten de beide 3- of 4 talleiders het met de beslissing van de horecaondernemer niet eens zijn, dan kunnen zij gezamenlijk protest indienen bij de WBB. Deze zal beslissen of de wedstrijd op een later tijdstip alsnog gespeeld kan worden.
 2. De horecaondernemer kan een lid van de WBB de toegang tot zijn etablissement ontzeggen, indien dit minimaal 48 uur voor aanvang van de speeldatum aan de desbetreffende 3- of 4 talleider kenbaar wordt gemaakt (dit mag telefonisch). De desbetreffende 3- of 4 talleider zal dan voor een reserve moeten zorg dragen.

 

Wedstrijdformulieren:

 

 1. De wedstrijduitslagen dienen door de 3- of 4 talleider van de thuisspelende vereniging binnen dezelfde speelweek te worden ingevuld op de Website van Biljartpoint.

 

Vaststelling algemeen moyenne:

 1. Elke nieuwe speler/speelster (zonder bekend moyenne) is verplicht, voor zijn eerste partij, vijf lijsten van 25 beurten bij de T.C. in te leveren. Aan de hand van deze lijsten wordt een moyenne bepaald door de T.C. voor de eerste 3 volgende partijen. Daarna nog eens voor de 2 volgende partijen. Na deze 5 partijen krijgt hij/zij een vast moyenne. Dit moyenne wordt bij aanvang van de tweede helft van de competitie opnieuw herzien (zie lid 2).
 2. Heeft een speler/speelster in de eerste helft van de competitie vijf of meer partijen gespeeld, -en is zijn moyenne hoger- dan wordt zijn partijlengte voor de tweede helft van de competitie bepaald door zijn nieuwe moyenne.
 3. Spelers/speelsters, die tijdens de lopende competitie nog geen 5 partijen hebben gespeeld, worden het daarop volgende seizoen behandeld als zijnde een nieuwe speler/speelster.

 

Persoonlijke kampioenschappen:

 1. Leden dienen minimaal 1 jaar lid te zijn van de WBB en minimaal 5 partijen te hebben gespeeld in 1 seizoen,  om deel te kunnen nemen aan 1 of meerdere Persoonlijke Kampioenschappen (hierna te noemen PK).
 2. Voor nieuwe leden geldt minimaal 10 wedstrijden te hebben gespeeld in het voorafgaande seizoen.
 3. In bijzondere gevallen beslist de T.C.

 

Boetes:

 1. Bij elke afgevaardigden- en/of ledenvergadering is men bij het niet aanwezig zijn van het verplicht aantal afgevaardigden, een boete verschuldigd van € 5,00 per afgevaardigde.
 2. Bij het niet of onvolledig opkomen van een 3/ of 4 tal wordt een boete opgelegd van € 5,00 per ontbrekende speler/speelster. Tevens wordt de partij van de ontbrekende speler/speelster als verloren beschouwd.
 3. Bij het te laat invullen van een wedstrijdformulier (Biljartpoint) wordt een boete van € 10,00 per wedstrijdformulier in rekening gebracht.
 4. Bij herhaling van de in punt 3 omschreven overtreding worden de desbetreffende team bestraft met het in mindering brengen van 10 wedstrijdpunten.

 

 

Strafpunten:

 

 1. Bij het niet op komen dagen van 1 of meerdere teamleden, tijdens een competitiewedstrijd, wordt de partij als verloren beschouwd en gaan de wedstrijdpunten naar de tegenpartij. Mocht echter een speler/speelster welke op het wedstrijdformulier staat vermeld, door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn, dan kan alsnog een vervang(st)er met hetzelfde of lager moyenne ingezet worden. Deze persoon dient wel hetzelfde aantal caramboles te maken als degene die hij/zij vervangt.
 2. Bij het niet komen opdagen van een 3- of 4 tal wordt de wedstrijd als verloren beschouwd en wordt niet overgespeeld.

 

 

Stemmen:

 

 1. Stemmen over verenigingen of personen geschied schriftelijk.
 2. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, tenzij de bondsvergadering schriftelijk stemmen verlangt.
 3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

 

Stemrecht:

 

 1. Stemrecht hebben zij die als afgevaardigde op een bondsvergadering hun vereniging vertegenwoordigen.
 2. Het aantal stemgerechtigde leden is gelijk aan het aantal afgevaardigden zoals vermeld onder punt 3 bij “Afgevaardigden”.

 

Bondsbestuur:

In het bondsbestuur zitten, met uitzondering van de voorzitter, 5 stemgerechtigde leden. Bij het staken van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.  Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Dagelijks Bestuur : Voorztitter , secretaris, penningmeester

Algemeen Bestuur: DB , TC lid competitie zaken, TC lid PK’s , algemeen bestuurslid.

 

Afgevaardigden:

 

 1. Bij ledenvergadering is bij het niet of onvoltallig aanwezig zijn, van een bij de WBB aangesloten vereniging, een boete verschuldigd, zoals vermeld onder “Boetes”.
 2. Bij een ledenvergadering dienen van elke vereniging verplicht het minimale aantal afgevaardigden aanwezig te zijn.
 3. Voor een ledenvergadering geldt het volgende aantal afgevaardigden: 1 afgevaardigde per 10

leden.

 

Bevoegdheden T.C.:

 

 1. De T.C. is bevoegd in alle wedstrijdzaken te beslissen m.u.v. het aanbrengen van wijzigingen in het wedstrijdreglement. Hierover beslist het WBB bestuur en de bondsvergadering.
 2. De klassen van de WBB worden ingedeeld door de T.C.
 3. Alleen in mondeling overleg met de T.C. kunnen wedstrijden worden verschoven.

 

Bestuursbevoegdheid:

 

Inzake waarin dit reglement niet voorziet beslist het WBB bestuur, dat de betreffende zaken, indien gewenst, in de bondsvergadering ter sprake zal brengen.

 

Wijzigingen:

 

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden aangebracht door de bondsvergadering met een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. Zij treden onmiddellijk in werking nadat zij de goedkeuring hebben verkregen.