Statuten WBB

Statuten der W.B.B.                                       Versie juni 2019

Naam:

De bond draagt de naam Winterswijkse Biljart Bond, hierna te noemen WBB. Zij is gevestigd te Winterswijk. Zij is opgericht op 14 januari 1946 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel:

De bond stelt zich ten doel de belangen van de biljartsport te behartigen en de biljartsport te propageren. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van competities en het spelen van toernooien.

Lidmaatschap:

Als lid van de WBB kunnen toetreden, zij die lid zijn van een in de gemeente Winterswijk gevestigde biljartvereniging en de goedkeuring  hebben van het WBB, het bestuur en de bondsvergadering. De minimumleeftijd bedraagt 16 jaar. Tevens is iedere aangesloten vereniging gerechtigd om tijdens het gehele seizoen nieuwe leden op te geven. Deze mogen echter tijdens het lopende  seizoen geen lid zijn geweest van een andere, bij de WBB, aangesloten vereniging. Nieuwe leden die tijdens het seizoen willen toe treden dienen zich persoonlijk bij de penningmeester van de WBB op te geven. Tevens dienen zij de verschuldigde contributie te voldoen, waarna meespelen mogelijk is.

Contributie:

 1. De jaarlijkse contributie bedraagt voor alle leden, een in de bondsvergadering van elk jaar, vastgesteld bedrag. De contributie is verschuldigd bij onmiddellijke toetreding voor elk competitiejaar.
 2. Over het bij de T.C. (Technische Commissie) opgegeven aantal leden is men het totale contributiebedrag verschuldigd. Bij tussentijdse afzegging?afmelding van opgegeven leden heeft men geen recht op restitutie van de contributie.

Bestuur:

Het bestuur wordt tijdens een algemene bondsvergadering door de aanwezige leden, na schriftelijke stemming, gekozen.

Het bestuur bestaat uit:

 1. Voorzitter
 2. Secretaris
 3. Penningmeester
 4. TC lid, competitiezaken
 5. TC lid, persoonlijke kampioenschappen
 6. Algemeen bestuurslid

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur, hierna te noemen DB.

 

 

Zittingsduur Bestuur:

De voorzitter is na vier jaar aftredend, doch direct herkiesbaar. Alle overige bestuursleden zijn naar drie jaar aftredend en tevens direct herkiesbaar. Bij tussentijds aftreden zijn nieuwe bestuursleden aftredend volgens het schema van hun voorganger(s).

Rekening en verantwoording:

 1. Het bestuur van de WBB is verplicht van de vermogenstoestand zodanig rekening te houden, dat alle daaruit te alle tijden haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt iedere drie maanden na afloop van het boekjaar/biljartseizoen op een algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. De algemene ledenvergadering kiest een financiële commissie (kascontrolecommissie), bestaande uit drie leden (waarvan 1 reserve) van de aangesloten verenigingen, die geen deel mogen uitmaken van het WBB bestuur. Hiervan treed ieder jaar de langst zittende af, waarna een nieuwe reserve wordt gekozen.
 4. De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 5. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste 14 dagen. De dag van oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
 6. De opdracht van de commissie kan te alle tijden door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door verkiezing van een andere commissie.
 7. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening en verantwoording blijken.

 

Vergaderingen:

 1. Ten minste één keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering (bondsvergadering) uitgeschreven.
 2. Voorts worden algemene ledenvergaderingen gehouden zo vaak als het bestuur dit nodig acht.
 3. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van 2/3 gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeen roepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken.
 4. Indien aan het verzoek –binnen 14 dagen- geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroepen overgaan, met in achtneming van het bepaalde in het vorige lid.
 5. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste 14 dagen. De dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend.
 6. Het bijeen roepen geschiedt middels een aan alle aangesloten verenigingen der WBB te zenden schriftelijke kennisgeving (via de secretariaten der aangesloten verenigingen), zulk als onder gelijktijdige vermelding van de vergaderagenda.

 

 

Afschrift notulen:

De afschriften van de genotuleerde jaarvergaderingen zullen aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen der WBB worden toegezonden/gemaild en worden gepubliceerd op de website van de WBB.

Ontbinding:

 1. De WBB wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat in de te houden vergadering een voorstel tot ontbinding zal worden behandeld.
 2. Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste ¾ van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd zijn.
 3. Indien geen ¾ van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd zijn wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, een besluit kan worden genomen, -mits- met een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.
 4. Bij het besluit tot ontbinding moet door de algemene ledenvergadering vereffenaars worden aangegeven.
 5. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens door de algemene ledenvergadering de bestemming van het eventuele batig saldo worden aangegeven.
 6. Na de ontbinding blijft de WBB voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten van het reglement voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen, die van de WBB uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie “.

 

Wijzigingen:

Wijzigingen in de statuten kunnen slechts worden aangebracht door de bondsvergadering, met een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. Zij treden onmiddellijk in werking, nadat zij de goedkeuring hebben verkregen.

Van alle wijzigingen in de statuten, huishoudelijk reglement en wedstrijdregels krijgen alle aangesloten verenigingen schriftelijk bericht via hun secretariaat.