verslag jaarvergadering 2022

Notulen vergadering d.d. 29-06-2022.

Aanwezig:

Bestuur WBB – Danny Nijman – Hans Bleumink – Martijn te Loo – Leidy Nakken

Rooks – Arie Jumelet / bv Wenters – Narrie Tolkamp – Hermien Smit – Ria Konink – Gerrit te Lintum / De Remise – Hennie Uland / MHM – Marco Beckmans – Wim Hinderiks / Optimisten – Henk van Westerhuis / bv DES – Bert ten Hagen – Marcel te Focht

Afwezig:

Bestuur WBB – Jos Meuwszen

Met Stip / BCZN / Gulle Smid

  1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom en meldt dat er weinig tot geen gegevens van het secretariaat van de WBB boven water gekomen zijn. Dit houdt tevens in dat er ook geen mensen gehuldigd kunnen worden omdat aanvangsdata niet meer bekend zijn. Het huldigen van jubilarissen wordt dan ook teruggespeeld naar de verenigingen.

Er wordt een minuut stilte gehouden voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

  1. Mededelingen / ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken, de TC heeft nog wel mededelingen maar die komen later aan bod.

  1. Notulen vorige vergadering

De enige opmerking komt van het bestuur. Bij de rondvraag is aan Marcel te Focht toegezegd dat er geinventariseerd zou worden of er in de omgeving van Winterwijk biljartverenigingen zijn die zich aan willen sluiten bij de WBB. Dit i.v.m. de terugloop van het ledenaantal.

Hier is vanwege de corona maatregelen nog niets van terecht gekomen en dit punt zal aangehouden worden.

 

 

  1. Bestuurssamenstelling

Aftredend en niet herkiesbaar is bestuurslid Jos Meuwszen. Helaas was hij niet aanwezig, de attentie krijgt hij alsnog.

De positie van secretaris is nog steeds niet ingevuld. Op dit moment doet zich een ongezonde situatie voor, het 4 koppige bestuur bestaat uit 2 keer bv Wenters en 2 keer bv Rooks. Heel graag zien we iemand van een andere vereniging de taak van secretaris vervullen. Het doet geen pijn en de beschikbare tijd die hiervoor nodig is valt alleszins mee dus, KOM OP, KOM OP.

  1. Financieel overzicht

Omdat we hopen op weer eens een normaal seizoen moet ook de kas weer eens gecontroleerd worden. Leidy zal volgend jaar met Marcel te Focht en iemand van de Optimisten (naam wordt nog doorgegeven) en een reserve, contact opnemen. Er vinden geen kasbetalingen plaats dus e.e.a. is snel te realiseren. Voor dit jaar kunnen we € 368.22 aan ons tegoed toevoegen.

  1. Mededelingen TC

Omdat de kampioenen nauwelijks nog gefeliciteerd worden door collega biljarters is het plan opgevat om de vrijdag na de laatste competitieweek een “kampioensbal” te houden. Er zal gerouleerd worden inzake de locaties.

De klasse limieten zullen aangepast worden als volgt:

1e klasse 56 – 50 – 41

2e klasse 38 – 33 – 28

3e klasse 25 – 20 – 15

Hiervoor is gekozen om de competitie voor iedereen interessant te houden. De klasses zullen evenredig verdeeld worden. Dit houdt wel in dat ook in de 3e klasse het aantal spelers teruggebracht gaat worden naar 3. Anders kunnen teams die maar 3 personen tot hun beschikking hebben nog niet uitkomen in de 3e klasse. De TC bepaalt in welke klasse een team uitkomt. Toen de 1e en 2e klasse teruggegaan zijn naar 3 personen is afgesproken dat de thuisspelende vereniging het tellen verzorgd en de uitspelende vereniging het schrijven. Gisteren werd nog weer aangehaald dat iedereen daar flexibel mee om kan gaan. Als bijvoorbeeld de 3e klasse vindt dat de teller ook kan schrijven dan is dat ook prima.

Als laatste vraagt de TC om voor 1 augustus de teams e.d. door te geven. Dit  kan zoals gewoonlijk via de site van WBB.

 

7 Rondvraag

Marco Beckmans vraagt of het mogelijk is om de laatste beurt uit te spelen totdat je mist om zo je gemiddelde wat naar boven te slepen.

Dit is helaas niet mogelijk omdat dit niet kan in biljartpoint. Je zou dit dan handmatig bij moeten houden en dat is precies wat we niet meer moeten willen.

Marcel te Focht vraagt of het mogelijk is dat iemand bijvoorbeeld uit de 2e klasse ook in biljartpoint de gegevens van bijvoorbeeld teamleiders uit de 1e klasse in kan zien.

Hans Bleumink zal even nakijken bij biljartpoint wat mogelijk is. Er is namelijk het e.e.a. veranderd de laatste jaren in verband met de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Als tip werd nog gegeven dat een groepsapp ook handig is.

8 Sluiting

De voorzitter wenst iedereen een sportief seizoen en een dag na de vergadering kunnen we zeggen dat het agendapunt dat tussen haakjes stond, een potje bier, uitgevoerd en afgehandeld is.


laatste nieuws

Indeling 2022/2023

We mogen weer !!!